Keskkonnaameti e-teenused

Teade

29.01.2015

Veekastutuse aastaaruande esitamine

Keskkonnaamet teavitab, et 01.veebruaril algab veekasutuse aastaaruande esitamise periood.

Veekasutuse aastaaruanne tuleb esitada hiljemalt 01. märts 2015.


Veekasutuse aastaaruanne tuleb esitada veebipõhisesse andmebaasi VEKA http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx.

Andmebaas on avatud alates 01. veebruarist 2014. Andmebaasi saab siseneda kasutajanime või e-posti aadressi ning parooli abil (kehtib sama parool, mis eelmisel aastal) või ID-kaardiga Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee. Kui sisselogimine ID-kaardiga ei õnnestu, siis tähendab see, et andmebaasis puudub teie isikukood. Juhul, kui tekib probleeme ligipääsuga tuleb pöörduda Keskkonnaagentuur (KAUR) poole: Salme Kuusik salme.kuusik@envir.ee, telefon 6737 566 või Nele Sinikas nele.sinikas@envir.ee, telefon 6737 568.

Aruandes tuleb täita kõik nõutud väljad. Aruande täitmise juhend on leitav VEKA koduleheküljelt (Abimaterjalid). Oluline on täita aruande sisestaja andmed (nimi ja kontaktid) ja sisestamise kuupäev. Kui nõutud informatsioon puudub, tuleb märkida põhjendus (nt reoveesetet 2013. aastal ei käideldud, nõutud informatsioon puudub kuna….jne). Veekasutuse aastaaruande täitmise osas abistab vajadusel aruande esitajat vee erikasutusloa haldur (Keskkonnaameti spetsialist).

Keskkonnaameti loa haldur kontrollib esitatud aruannet 20 päeva jooksul aruande esitamisest arvates. Kui Keskkonnaamet leiab eitatud aruandes puudusi, võtab loa haldur aruande esitajaga ühendust, selgitades probleemi olemust ning seades tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Veekasutuse aastaaruande esitamist reguleerib keskkonnaministri 17.01.2007 määrus nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/120012011009?leiaKehtiv).