Keskkonnaameti e-teenused

Teade

09.04.2014

Lubade muutmise käskkirja jõustumine

Lugupeetud keskkonnaloa omanik,
Keskkonnaamet teatab, et haldusmenetluse seaduse (HMS) § 31 lg 1 punktist 1 koostoimes HMS § 62 lg 3 punktiga 3, et seoses 23.03.2014 jõustunud keskkonnatasude seaduse § 33 priim 4 lõike 1 muutumisega, muutus keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise tähtaeg, mistõttu vajasid Keskkonnaameti väljastatud keskkonnaload määratud deklaratsiooni esitamise kuupäeva osas korrastamist.

Tulenevalt eeltoodust muutis Keskkonnaamet 31.03.2014 peadirektori käskkirjaga nr 1-4.1/14/189 keskkonnalubade osa, mis reguleerib keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise kuupäeva. Käskkirja punkti 1 kohaselt otsustati muuta keskkonnalubasid osas, mis reguleerib keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise ja tasu maksmise tähtaega ja sõnastada see järgnevalt: "Keskkonnatasu deklaratsioon esitatakse ja keskkonnatasu tasutakse keskkonnatasude seaduses sätestatud korras ja tähtajal”. Käskkiri jõustub teatavakstegemisest.

Käskkiri koos seletuskirjaga on leitav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=465400&asutus_id=1