Keskkonnaameti e-teenused

Teade

28.09.2012

Keskkonnaamet tuleb meelde, et vastavalt välisõhu kaitse seadusele tuleb fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete käitlejatel, kes on tegutsenud juba enne 15.07.2012, esitada Keskkonnaametile käitlemisloa taotlus.

Keskkonnaamet on teadlik, et käitlemisloa taotlejatel on probleeme kutsetunnistuse saamisega, kuid nimetatud asjaolu ei välista õigusaktis sätestatud tingimustel taotluse esitamist. Nõuetele mittevastava taotluse korral määrab Keskkonnaamet tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning vajadusel pikendab käitlemisloa taotluse menetlemise tähtaega.

Keskkonnaamet peab täiendavalt vajalikuks välja tuua, et puudustega taotluse esitamine ei taga käitlemisoa andmist enne puuduste kõrvaldamist ning ei anna õigust teostada töid tegevusvaldkondades, kus käitlemisloa omamine on kohustuslik. Taotlusi fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa saamiseks on võimalik lisaks e-Keskkonnaametile esitada ka posti ja e-posti teel või Keskkonnaameti kontorites kohapeal.
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemise ja andmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded ja vormid on kehtestatud keskkonnaministri 11.07.2012 määrusega nr 26.