Keskkonnaameti e-teenused

Teade

25.02.2014

Seadmete registreerimine FOKA registris

FOKA registri käitlemistoimingute teostaja ning käitlemistoimingute teostaja ettevõtte vaates võib esineda tehniline probleem, mistõttu hooldaja ei näe talle volitatud seadmed. Probleemi lahendamisega tegeletakse.
Kuni seadmed hooldajale nähtavad ei ole, saab FOKA registris seadme lõpuni registreerida vaid omanik.
Hooldaja, kes on volitatud täitma registreerimise II etappi, saab probleemi lahenemiseni II etappi täita esitades selleks II etapis nõutud andmed Keskkonnaametile e-posti või posti teel. Sellisel juhul esitatakse andmed keskkonnaministri määruse "Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid" Lisa 3 vormil.