Keskkonnaameti e-teenused

Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemistoimingute teostajate pädevust tõendavad dokumendid


Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemistoimingute teostajate pädevust tõendavad dokumendid nimekirjades kuvatakse Keskkonnaameti poolt need registreeritud fluoritud kasvuhoonegaase käitlevad isikud, kes ei ole SA Kutsekoja registris kajastatud.

Keskkonnaametis registreerimiseks tuleb isikul esitada Keskkonnaametile vastav avaldus ning juurdekäivad dokumendid (tunnistus, sertifikaat vms). Viimased peavad olema tõlgitud eesti või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on ingliskeelne. Tõlke peab kinnitama notar või vandetõlk.

Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemistoimingute teostajate Keskkonnaametis registreeritud pädevust tõendavaid dokumente saab vaadata käitlustoimingu liigi põhiselt.

Vali käitlustoimingu liik:
Nimi Kutsetunnistuse nr Kehtivuse kuupäev Väljastaja
Ühtegi kehtivat käitlemistoimingute teostajate pädevust tõendavat dokumenti ei leitud. 

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega tegeleval isikul peab olema Euroopa Komisjoni määruste kohane töötaja sertifikaat, kutse- või osakutsetunnistus või käitlemisluba. Juhul kui isik on sooritanud kutseeksami Eestis, kantakse kutsetunnistus SA Kutsekoja vastavasse kutse- ja osakutsetunnistuste registrisse, mis on avalik. Kui isik on dokumendid saanud mõnes teises Euroopa Liidu riigis, siis tuleb need Keskkonnaametis registreerida.

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete või toodete käitlemisega tegeleval isikul peab olema pädevust tõendav dokument. Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid tohib käidelda isik, kes omab Euroopa Komisjoni määruse
(EÜ) 303/008 kohast kutse- või osakutsetunnistust või kes on pädev vastavalt keskkonnaministri määrusele „Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded“ (edaspidi määrus).

Kui isik ei ole kajastatud Kutsekoja registris (ei oma vastavat kutsetunnistust) ning soovib enda pädevust tõendada vastavalt määrusele, peab ta end registreerima Keskkonnaametis. Selleks esitab ta määruses nimetatud pädevust tõendava(d) dokumendi(d) koos avaldusega, et Keskkonnaamet saaks isiku kanda pädevate isikute nimistusse.

Pärast käitlemisloa või pädevust tõendava dokumendi registreerimist registreeritakse hooldaja Keskkonnaameti poolt hallatavasse nimistusse.